Danz för mich - Der neue Song 2018

Danz för mich

Musik: A. Pater Text: D. Scholz

Jedes Johr em Fasteleer han ich mich op dich jefreut. 
Do häs mich nie jesinn, dich aanzespreche hätt ich mich nie jetraut.
Un des Naaks han ich jedräump vun dir, immer dä selve Draum.
Dat du op einmol janz vun allein op mich anjelaufe koms.

Danz, danz, danz, danz för mich,
do bes ming Künnijin der Naach.
Danz, danz, danz för mich allein,
bes dat der Morje erwaach.
Danz för mich für allein, danz för mich e Levve lang,
Danz, danz, danz, danz för mich… mingKünnijin der Naach.

Do bes die schönste Marie die ich kenn.
Un dobei han ich esu vill Marie‘s jesinn.
Doch du bes jet besonderes,ich weiß nit watt et is.
Ding Stäne leuchten, Auge funkele, strahlendes Jeseech.

Danz, danz, danz, danz för mich...

Ich han mir beim Universum gestern jet bestellt.
Un bis jetz hätt dat noch jeden Wunsch erfüllt.

Danz, danz, danz, danz för mich...